((به نام خداوند زیبا سخن))

 

این بخت نگون با دل ما یار نبود ؛

او رفت! 

دلش به ما گرفتار نبود!

آن بذر که کاشتیم و با عشق درختش کردیم ،

ای دل تو مرا ببخش... پُربار نبود...