((به نام خداوند زیبا سخن))

 

او رفت دلش با دل ما نیست که نیست

آن قلب ، دگر منزل ما نیست که نیست

 

گشتیم و چو او ماه رُخی یافت نشد...

جز او صنمی مرهم نازک دل ما نیست که نیست