((به نام خداوند زیبا سخن))

 

ای ساحل دل راه مقصد را نشانم ده

وز درد بی درمان بی دردی امانم ده

 

من کودکم خوب و بد خود را نمی دانم

هر آنچه خوبان راست از خوبی همانم ده