((به نام خداوند زیبا سخن))

 

به تو می نویسم ای زیباترین احساس قلبم

به تو می نویسم آری! به تو ای درمـان دردم

 

از تو می نویسم امشب از تو ای امیر ایمان

از تو که پیش ضریحت سفره ی دل باز کردم

 

یا علی! دستان من را محکم محکم نگه دار

بیم دارم از ره عشق ، قبل مقصد باز گردم

 

شاعری درمانده بودم بیت هایم نیمه ویران

تا که نامَت بهر این ابیات زخمی گشت مرهم

 

کاش من هم مثل یوسف داخل آن چاه بودم

گوش می دادم به غم های دل مــرد دو عالم

 

مثل کوهی پر صلابت بوده ای ؛ می دانم امّا

وای بر آن لحظه ای که غیر چاهی نیست محرم

 

از تو می نویسم امّا واژه هایم کم توان است!

عاجزم از وصف دریا... بین این ابیات مبهم...