((به نام خداوند زیبا سخن))

 

دور از توام ای دوست ، نزدیک به مردن

شــطرنج عجیبی ست و تو... در پی بردن

 

تسلیم نگاهت شده این شاه نگون بخت!

از تو ، چه دل انگیز شده شکست خوردن