((به نام خداوند زیبا سخن))

 

هم از توام گریزان هم در پی ات شتابان

هم سردی نگاه و هم داغ عشق سـوزان

 

این قلب پر تناقض ، گمراه کــرده ما را ...

هم چون مسافری که گم گشته در بیابان