((به نام خداوند زیبا سخن))

 

مثل

کبریت کشیدن در باد ،

زندگی

دشوار است. 

من

خلاف جهت آب شنا کردن را ،

مثل یک معجزه

باور دارم!

آخرین دانه ی کبریتم را ،

می کشم در باد... هرچه باداباد...  (سهراب سپهری)